Arrive Inter Media | Tillbaka

Sammanfattning

Dessa riktlinjer förklarar hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för människor med funktionshinder. Dessa riktlinjer är avsedda för alla som utvecklar innehåll för webben (författare, informationsarkitekter, webmasters, och webbdesigners) och för utvecklare av författarverktyg. Den primära målsättningen för dessa riktlinjer är att främja tillgänglighet för människor med funktionshinder, men om de följs, kommer innehållet på webben att bli mer tillgängligt för ALLA användare, oavsett vilket användarprogram de har (exempelvis webbläsare på PC, röstläsare, WAP-telefon,  bildator, och liknande) och vilka begränsningar miljön medför (till exempel bullriga omgivningar, mörka eller överljusa rum, "hands-free" användning, och så vidare). Om dessa riktlinjer följs, kommer också sökningar på webben och användares informationsåtkomst att underlättas. Dessa riktlinjer avser inte att begränsa innehållsutvecklarens användning av bilder, videoklipp och liknande, utan avser att visa hur multimedia kan göras mer tillgängligt för en större publik.

Detta är ett referensdokument för tillgänglighetsprinciper och idéer för utfomning. Detta dokument diskuterar internationaliseringsfrågor och frågor rörande mobil åtkomst till information. Detta dokument är emellertid i första hand inriktat på tillgänglighet för funktionshindrade, och adresserar inte i full utsträckning frågor som rör andra aktiviteter inom W3C. För mer information om dessa frågor, se W3Cs Mobile Access Activitys hemsida och W3Cs Internationalization Activitys hemsida för mer information.

Detta dokument är avsett att inte förändras över tiden, och ger därför ingen specifik information om olika webbläsare och i vilken mån de stödjer olika tekniker, eftersom detta är information som tenderar att förändras snabbt. I stället hänvisas intresserade läsare till den webb som satts upp av Web Accessibility Initiative ( WAI) (se [WAI-UA-SUPPORT]).

Till detta dokument finns en bilaga med en checklista där de viktigaste punkterna är organiserade efter ämne och prioritet. Checklistan är länkad till detta dokument. De ämnen som identifieras i dokumentet omfattar bilder, multimedia, tabeller, ramar ("frames"), formulär, och scriptprogram. Bilagan är tillgänglig antingen som en enkel lista (på engelska) eller i form av en tabell (på engelska)(avsedd för utskrift).

I ett separat dokument, "Tekniska lösningar för Web Content Accessibility Guidelines 1.0" ([TECHNIQUES]), förklarar vi hur checklistan skall användas. Detta dokument går igenom varje punkt i checklistan i mer detalj, och ger exempel på hur olika tekniker, som till exempel Hypertext Markup Language ( HTML), Cascading Style Sheets ( CSS), Synchronized Multimedia Integration Language ( SMIL), och Mathematical Markup Language ( MathML) skall användas. Detta dokument innehåller också teknikanvisningar för validering och testning av dokument, och ett index över HTML-element och -attribut (och en förteckning över vilka tekniker som använder dem). Detta dokument är avsett att följa teknikutvecklingen, och kommer att uppdateras betydligt oftare än det aktuella dokumentet. Observera. Vi kan inte garantera att alla webbläsare eller multimediaverktyg har stöd för de funktioner som beskrivs i dessa riktlinjer. I synnerhet gäller detta nyare funktioner som HTML 4.0, CSS 1 eller CSS 2.

"Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version1.0" är en del i en serie riktlinjer för tillgänglighet som publicerats av W3C:s Web Accessibility Initiative. Serien innehåller också User Agent Accessibility Guidelines ([WAI-USERAGENT]) och Authoring Tool Accessibility Guidelines ([WAI-AUTOOLS]). Dessa finns dock ej översatta till svenska.


Copyright © 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.